Pidato Sambutan Serah Terima Pengantin Pria Bahasa Jawa

Pidato sambutan serah terima pengantin pria bahasa Jawa (Sambutan atur pinampi pasrahan) - Bagi masyarakat Jawa dalam acara penyerahan pengantin tentunya harus berpidato menggunakan bahasa Jawa juga. Untuk membuat pidato bahasa Jawa tentu gampang-gampang susah kan. Untuk itu kami akan memberikan contoh pidato sambutan serah terima pengantin menggunakan bahasa Jawa.

Pidato sambutan serah terima pengantin pria bahasa jawa

Hadzratal mukarramin para ulamaul amilin
Para kiyai, sesepuh pinisepuh ingkag kula mulyaaken
Bapak ibu shahibul hajah saha pengantain sekalian ingkang bagya mulya

Para rawuh ingkang dahat kinurmatan

Saderengipun kula nyuwun agunging pangapunten awit kula sampun kumalancang jumeneng wanten ngarsa panjenengan.

Sumangga langkung rumiyin muji syukur wnten ngarsanipun Allah SWT. ingkang sampun paring kanugrahan dumateng kita, khususipun dumateng Bapak Juwodo/Ibu Kusmini ingkang wakdal punika saget misudha krama putra putrinipun ingkang nami Dewi Putri kalayan Bagus Pragiwaksono putra Bapak Warsito saking kota Kendal, wondene ijab qabul akad nikahipun sampun kalaksanan kala injang wanten Kantor Urusan Agama Kec. Tlogowungu Kab Pati kanthi lancar boten wonten alangan setunggal rubeda punapa-punapa.

Shalawat salam mugi katur ngarsa dalem nabi agung Muhammad SAW. mugi benjang keparingan safaatipun. Amiin.

Para rawuh ingkang dahat kinurmatan

Kula minangka wakil tiyang sepuhipun penganten putri ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, dene panjenengan skaliyan wanten keparenging penggalih nglonggaraken wakdal kersa  rawuh wanten dalemipun Bapak Juwodo sekaliyan sakperlu menghayu bagya  Bapak Juwodo anggenipun misudha krama putra putrinipun ingkang sama Dewi Putri kalayan Bagus Pragiwaksono putra Bapak Warsito Saking Kendal. Mugi-mugi kanti rawuh panjenengan Allah SWT paring berkah dateng kita, khusus ipun penganten sekalian. Mugi-mugi ginanjar kabejan saking Allah SWT. dados pasangan ingkang sahe, rukun, wilujeng ngantos kakan-kakan ninen-ninen, keparingan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amiin

Salajengipun kula minangka wakil kulawarga pengantin putri nyuwun aken agungipun pangapunten bokbilih anggenipun nampi rawuh panjenengan saha anggenipun atur pakurmatan kirang nyocoki penggalaih panjenengan sedaya.

Para rawuh ingkang dahat kinurmatan

Menawi kolowau bapak ingkang kajibah minangka wakil penganten kakung sampun atur salam ta’lim dateng kulawarga ngriki, mila atur salam ta’lim sampun katampi tiyang sepuhipun penganten putri, kanthi wangsulan “WA’ALAIKUM SALAM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH”  Sawangsulipun ugi, tiyang sepuhipun penganten putri ngaturaken salam mugi katur wanten ngarsanipun tiyang sepuhipun penganten kakung kanthi pemuji mugi-mugi tansah keparingan wilujeng kalis ing sambekolo. Amiin.

Ugi kolowau wakil tiyang sepuhipun penganten kakung sampun masrahaken penganten kakung, saha masrahaken sanggan sasrahan dateng kulawarga mriki, pramila pasrahan penganten kakung sampun katampi kanthi ucapan AL HAMDULILAHI RABBIL ALAMIN LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYIL ADLIM. Lan kaluarga mriki nyuwun tambahing pangestu muga-muga saget maringi bimbingan, didikan saksahe-sahenipun dateng putra kekalih miturut tuntunaning agami islam.

Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan

Mawantu-wantu panyuwunan shohibul hajat mugi kersa panjenengan sedaya kasuwun nglajengaken suko-pari suko anggenipun lelenggahan saha ngrahabi pasugata ingkang sampun kacaosaken dening juru lados ngantos purnaning pawiwahan punika. Lan sak kunduripun panjenengan sedoyo saking mriki, kulawarga mriki boten saget caos punapa-punapa namung saget nyadhong dunga mugi-mugi kundur panjenengan sedoyo sakmangke  tansah pinaringan kawilujengan ngantos dalem panjenengan sedoyo.

Minangka pungkasaning atur, bok bilih anggen kula ngaturaken atur panampi pasrahan punika tasih kathah lepatipun sahingga kirang mranani penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging samodro pangaksami.

Akhirul kalam ihdinashshirotol mustaqim.

Nah itulah contoh pidato sambutan serah terima pengantin, anda bisa mengganti nama orang tua dan pengantin sesuai dengan yang anda butuhkan. Trimakasih sudah membaca artikel ini semoga acara yang anda bawakan lancar dan dalam perlindungan Allah SWT.

Kata Kunci:
Sambutan Serah Terima Pengantin
Sambutan Serah Terima Pengantin Pria
Sambutan Serah Terima Pengantin Laki-laki
Sambutan Serah Terima Pengantin Bahasa Jawa
Sambutan Serah Terima Pengantin Pria Bahasa Jawa

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel